• Pallet Đơn

  Tải Trọng Tĩnh: 1000 kg

  Trọng Lượng: 5.5 kg (+/- 0.5 kg)

  MS:327
 • Pallet Liền Khối 1 Mặt

  Loại: Liền Khối 1 Mặt – 4 Đường Nâng

  Tải Trọng Tĩnh: 1000 kg

  Tải Trọng Nâng: 600 kg

  Trọng Lượng: 7.5 kg (+/- 0.5 kg)

   

  MS:481XK
 • Pallet Liền Khối 1 Mặt

  Loại: Liền Khối 1 Mặt – 4 Đường Nâng

  Tải Trọng Tĩnh: 1000 kg

  Tải Trọng Nâng: 600 kg

  Trọng Lượng: 7.5 kg (+/- 0.5 kg)

   

  MS:481
 • 497T

  Tải Trọng Tĩnh: 3000

  Trọng Lượng: 14 kg (+/- 0.5 kg)

   

  MS:497T
 • 497C

  Tải Trọng Tĩnh: 3000

  Trọng Lượng: 17 kg (+/- 0.5 kg)

  MS:497C
 • 496C

  Tải Trọng Tĩnh: 3000 kg

  Trọng Lượng: 16 kg (+/- 0.5 kg)

  MS:496C
 • 496T

  Tải Trọng Tĩnh: 3000 kg

  Trọng Lượng: 13 kg (+/- 0.5 kg)

   

  MS:496T
 • Pallet Liền Khối 1 Mặt

  Loại: Liền Khối 2 Mặt – 4 Đường Nâng

  Tải Trọng Tĩnh: 3000 kg

  Tải Trọng Nâng: 1000 kg

  Trọng Lượng: 15 kg (+/- 0.5 kg)

   

  MS:466
 • Pallet Liền Khối 1 Mặt

  Loại: Liền Khối 2 Mặt – 4 Đường Nâng

  Tải Trọng Tĩnh: 4000 kg

  Tải Trọng Nâng: 1000 kg

  Trọng Lượng: 18 kg (+/- 0.5 kg)

   

  MS:402
 • Pallet Liền Khối 1 Mặt

   

  Loại: Liền Khối 1 Mặt – 4 Đường Nâng

  Tải Trọng Tĩnh: 5000 kg

  Tải Trọng Nâng: 2000 kg

  Trọng Lượng: 21.5 kg (+/- 0.5 kg)

   

  MS:562
 • Pallet Liền Khối 1 Mặt

  Loại: Liền Khối 1 Mặt – 4 Đường Nâng

  Tải Trọng Tĩnh: 2400 kg

  Tải Trọng Nâng: 800 kg

  Trọng Lượng: 11 kg (+/- 0.5 kg)

   

  MS:480
 • Pallet Liền Khối 2 Mặt

  Loại: Liền Khối 2 Mặt – 4 Đường Nâng

  Tải Trọng Tĩnh: 5000 kg

  Tải Trọng Nâng: 1500 kg

  Trọng Lượng: 23 kg (+/- 0.5 kg)

   

  MS:403