• Bội Tròn

  Bội Tròn 4T7 (582): Ø472 x H312 mm

  Bội Tròn 5T2 (583): Ø520 x H335 mm

  MS:582 - 583
 • Cần Xé

  Kích Thước:

  Cần Xé Nhỏ   (340): Ø390 x H200 mm

  Cần Xé Trung (214): Ø460 x H250 mm

  Cần Xé Lớn    (230): Ø530 x H260 mm

  Cần Xé Đại     (271): Ø530 x H380 mm

  Cần Xé Cồ      (399): Ø560 x H395 mm

  MS:340 - 214 - 230 - 271 - 399