Gia dụng

 • Thau Tròn

  Thau 2T8 (309): Ø280 x H90 mm

  Thau 3T2 (248): Ø300 x H100 mm

  Thau 3T6 (250): Ø350 x H100 mm

  Thau 4T2 (251): Ø400 x H130 mm

  Thau 4T8 (215): Ø460 x H150 mm

  Thau 5T4 (218): Ø540 x H185 mm

  Thau 6T2 (336): Ø620 x H216 mm

  MS:309 - 248 - 250 - 251 - 215 - 218 - 336 LITA
 • Tủ A4 HINO

  1 Tầng        604-1          262 x 345 x 140

  2 Tầng        604-2          262 x 345 x 261

  3 Tầng        604-3          262 x 345 x 382

  4 Tầng        604-4          262 x 345 x 506

  MS:604 HINO
 • Tủ A4 LITA

  1 Tầng        604-1          262 x 345 x 140

  2 Tầng        604-2          262 x 345 x 261

  3 Tầng        604-3          262 x 345 x 382

  4 Tầng        604-4          262 x 345 x 506

  5 Tầng        604-5          262 x 345 x 624

  MS:604 LITA
 • Thau Tắm

  475:   790 x 480 x H230 mm

  289:   730 x 430 x H208 mm

  500:   647 x 415 x H178 mm

  217:   595 x 405 x H155 mm

  MS:475 - 289 - 500 - 217 LITA
 • Rổ Đôi Vuông

  Kích thước:

  514: 195 x 195 x H70 mm

  515: 228 x 228 x H80 mm

  516: 267 x 267 x H98 mm

  MS:514 - 515 - 516 LITA
 • Rổ Bông

  Kích thước:

  509: 192 x 192 x H64 mm

  510: 229 x 229 x H78 mm

  511: 270 x 270 x H92 mm

  MS:509 - 510 - 511
 • Hộp Nhựa Hita

  Kích thước:                                  Thể tích:

  609: 136 x 96 x H50 mm            260ml

  610: 136 x 96 x H75 mm             450ml

  611: 190 x 136 x H67 mm            910ml

  612: 190 x 136 x H100 mm          1.5L

  613: 273 x 190 x H71 mm            2.1L

   

  MS:609 - 610 - 611 - 612 - 613
 • Bội Tròn

  Bội Tròn 4T7 (582): Ø472 x H312 mm

  Bội Tròn 5T2 (583): Ø520 x H335 mm

  MS:582 - 583
 • Giỏ Kéo Siêu Thị

  530 x 380 x H860 mm (Tay kéo tối đa)

  MS:580
 • Hộp Super Look Tròn

  Kích thước:

  Hộp Super Look Tròn Nhỏ:    Ø110 x H60 mm

  Hộp Super Look Tròn Trung: Ø145 x H73 mm

  Hộp Super Look Tròn Lớn:    Ø180 x H82 mm

  MS:502 - 503 - 504