• Kệ Dép Đại

  No.624

  3 Tầng: 665 x 305 x H485 mm

  4 Tầng: 665 x 305 x H670 mm

  MS:624
 • Kệ Dép Trung

  No.623

  3 Tầng: 480 x 305 x H485 mm

  4 Tầng: 480 x 305 x H670 mm

  MS:623
 • Kệ Đài Loan

  Kích Thước:

  Kệ ĐL 2 Tầng: 630 x 280/500 x H600 mm

  Kệ ĐL 3 Tầng: 630 x 280/500 x H850mm

  Kệ ĐL 4 Tầng: 630 x 280/500 x H1100 mm

  MS:249
 • Kệ Ly

  Kích Thước:

  Kệ Ly 2 Tầng: 450 x 310 x H390 mm

  Kệ Ly 3 Tầng: 450 x 310 x H600 mm

  Kệ Ly 4 Tầng: 450 x 310 x H840 mm

  MS:315
 • Kệ Dép Nhỏ

  Kích Thước:

  Kệ Dép Nhỏ 3 Tầng: 485 x 220 x H640 mm

  Kệ Dép Nhỏ 4 Tầng: 485 x 220 x H850 mm

  MS:264
 • Kệ Dép Lớn

  Kích Thước:

  Kệ Dép Lớn 3 Tầng: 570 x 255 x H680 mm

  Kệ Dép Lớn 4 Tầng: 570 x 255 x H890 mm

  MS:232
 • Kệ Trung

  Kích Thước:

  Kệ Trung 3 Tầng: 545 x 365 x H700 mm

  Kệ Trung 4 Tầng: 545 x 365 x H980 mm

  MS:279
 • Kệ Dĩa

  Kích Thước:

  Kệ Dĩa 3 Tầng: 650 x 410 x H780 mm

  Kệ Dĩa 4 Tầng: 650 x 410 x H1060 mm

  MS:275
 • Kệ Nắp

  Kích Thước:

  Kệ Nắp 2 Tầng: 490 x 370 x H795 mm

  Kệ Nắp 3 Tầng: 490 x 370 x H1130 mm

  MS:360