• Kệ Dép Nhỏ

  Kích Thước:

  Kệ Dép Nhỏ 3 Tầng: 485 x 220 x H640 mm

  Kệ Dép Nhỏ 4 Tầng: 485 x 220 x H850 mm

  MS:264
 • Kệ Dép Lớn

  Kích Thước:

  Kệ Dép Lớn 3 Tầng: 570 x 255 x H680 mm

  Kệ Dép Lớn 4 Tầng: 570 x 255 x H890 mm

  MS:232