Dây Thừng

  • Dây Thừng

    Kích Thước: 3 – 60 mm (4s)

    Quy cách đóng kiện theo yêu cầu khách hàng