Sản Phẩm LITA

 • Tủ A4 LITA

  1 Tầng        604-1          262 x 345 x H140 mm

  2 Tầng        604-2          262 x 345 x H261 mm

  3 Tầng        604-3          262 x 345 x H382 mm

  4 Tầng        604-4          262 x 345 x H506 mm

  5 Tầng        604-5          262 x 345 x H624 mm

  MS:604 LITA
 • Sọt Nhựa Vuông

  Nhỏ     No. 209    275 x 275 x H295 mm
  Trung  No. 210    305 x 305 x H370 mm
  Lớn     No. 211    365 x 365 x H405 mm
  Đại      No. 212    410 x 410 x H450 mm

  MS:209 - 210 - 211 - 212 LITA
 • Sọt Tròn

  No. 230  Ø280 x H290 mm

  MS:230 LITA
 • Sọt Tròn Có Quai

  Lớn  No. 319  Ø365 x H405 mm
  Đại   No. 461  Ø430 x H460 mm

  MS:319 - 461 LITA
 • Giỏ Bầu Quai

  No. 472   430 x 310 x H415 mm

  MS:472 LITA
 • Giỏ 2 Quai (271 – 371)

  Nhỏ   No. 271   455 x 315 x H240 mm
  Lớn   No. 371   530 x 370 x H265 mm

  MS:271 - 371 LITA
 • Giỏ 2 Quai (321 – 462)

  Nhỏ   No. 321   400 x 280 x H230 mm

  Lớn   No. 462   430 x 320 x H285 mm

  MS:321 - 462 LITA
 • Rổ Nắp Nhỏ – Lớn

  Nhỏ   No. 231  250 x 185 x H115 mm

  Lớn   No. 235  340 x 250 x H135 mm

  MS:231 - 235 LITA
 • Rổ Chữ Nhật

  No. 534   245 x 170 x H70 mm

  No. 535   285 x 200 x H73 mm

  No. 536   330 x 225 x H75 mm

  No. 537   380 x 260 x H90 mm

  No. 538   432 x 292 x H100 mm

  No. 539   495 x 330 x H115 mm

  MS:534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 LITA
 • Rổ Đôi Vuông

  Nhỏ       No. 514   195 x 195 x H70 mm

  Trung    No. 515   228 x 228 x H80 mm

  Lớn       No. 516   267 x 267 x H98 mm

  MS:514 - 515 - 516 LITA