Sản Phẩm LITA

 • Rổ Bông

  Nhỏ       No. 509   192 x 192 x H64 mm

  Trung    No. 510   229 x 229 x H78 mm

  Lớn       No. 511   270 x 270 x H92 mm

  MS:509 - 510 - 511
 • Rổ Đôi Bầu

  Nhỏ   No. 451  265 x 225 x H90 mm

  Lớn   No. 452  310 x 265 x H95 mm

   

  MS:451 - 452 LITA
 • Rổ Tròn

  No. 343   Ø440 x H140 mm

  No. 344   Ø455 x H155 mm

  No. 345   Ø540 x H180 mm

  No. 346   Ø590 x H190 mm

   

  MS:343 - 344 - 345 - 346 LITA
 • Thau Tròn

  2T8 No. 309   Ø280 x H90 mm

  3T2 No. 248   Ø300 x H100 mm

  3T6 No. 250   Ø350 x H110 mm

  4T2 No. 251   Ø400 x H130 mm

  4T8 No. 215   Ø460 x H145 mm

  5T4 No. 218   Ø540 x H185 mm

  6T2 No. 336   Ø600 x H210 mm

  MS:309 - 248 - 250 - 251 - 215 - 218 - 336 LITA
 • Thau Tắm

  Nhỏ     No.217   590 x 400 x H155 mm

  Trung  No.500   645 x 415 x H165 mm

  Lớn     No.289   730 x 445 x H205 mm

  Cồ       No.475   790 x 475 x H230 mm

   

   

   

  MS:475 - 289 - 500 - 217 LITA