Kệ Dép Đơn

Kệ Dép Đơn

Mã: 625
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Cam HINO, Lá HINO, Vàng HINO

Mã: 625
Xóa

1 Tầng        625-1          250 x 275 x 185 mm

2 Tầng        625-2          250 x 275 x 357 mm

3 Tầng        625-3          250 x 275 x 529 mm

4 Tầng        625-4          250 x 275 x 701 mm

5 Tầng        625-5          250 x 275 x 873 mm

  • 15
  • 35