TẤM HITA

TẤM HITA

Mã: N/A
Nguyên liệu

PVC

Màu sắc

Trắng

Mã: N/A
Xóa

Tấm HITA 3:   2440 x 1220 x 3 mm

Tấm HITA 5:   2440 x 1220 x 5 mm

Tấm HITA 8:   2440 x 1220 x 8 mm

Tấm HITA 10: 2440 x 1220 x 10 mm

Tấm HITA 12: 2440 x 1220 x 12 mm

Tấm HITA 15: 2440 x 1220 x 15 mm

Tấm HITA 17: 2440 x 1220 x 17 mm

Tấm HITA 18: 2440 x 1220 x 18 mm

Tấm HITA 20: 2440 x 1220 x 20 mm

 

  • 22