Rổ Nắp Nhỏ – Lớn

Rổ Nắp Nhỏ – Lớn

Mã số: 231 - 235
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Rổ, Ngọc, Vàng Chanh, Vàng Rổ, Đỏ

Mã số: 231 - 235