Thau Tròn

Thau Tròn

Mã: 309 - 248 - 250 - 251 - 215 - 218 - 336
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Thái, Ngọc Trai, Xanh Biển, Đỏ, Vàng

Mã: 309 - 248 - 250 - 251 - 215 - 218 - 336
Xóa

Thau 2T8 (309): Ø280 x H90 mm

Thau 3T2 (248): Ø300 x H100 mm

Thau 3T6 (250): Ø350 x H100 mm

Thau 4T2 (251): Ø400 x H130 mm

Thau 4T8 (215): Ø460 x H150 mm

Thau 5T4 (218): Ø540 x H185 mm

Thau 6T2 (336): Ø620 x H216 mm

  • 15
  • 37