Thau Tròn

Thau Tròn

Mã: 309 - 248 - 250 - 251 - 215 - 218 - 336 LITA
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA, Lam LITA, Xám LITA

Mã: 309 - 248 - 250 - 251 - 215 - 218 - 336 LITA
Xóa

2T8 No. 309   Ø280 x H90 mm

3T2 No. 248   Ø300 x H100 mm

3T6 No. 250   Ø350 x H110 mm

4T2 No. 251   Ø400 x H130 mm

4T8 No. 215   Ø460 x H145 mm

5T4 No. 218   Ø540 x H185 mm

6T2 No. 336   Ø600 x H210 mm

  • 15
  • 157